Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden Global Goodies

 

Algemeen

Door te bestellen bij Global Goodies geef je aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Global Goodies.

Aflevering & levertijd

Aflevering van het door jou bestelde product gebeurt, tenzij anders afgesproken via toezending met TNT post naar het door jou opgegeven adres. Op het moment van overhandiging van het pakket door de bezorgdienst op het opgegeven adres heeft Global Goodies aan haar leveringsverplichting voldaan. Wanneer het bestelde product op voorraad is en je betaling binnen, dan leveren wij in principe binnen 3 werkdagen. Wanneer een besteld product tijdelijk is uitverkocht dan brengen we je daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. In overleg spreken we dan een latere aflevering af. Als het product niet meer is na te bestellen dan laten we je dit ook zo snel mogelijk weten en komt je bestelling te vervallen. Gedane betalingen worden dan zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen zeven werkdagen teruggestort. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht van jou of aansprakelijkheid van Global Goodies.

Aansprakelijkheid

Global Goodies staat niet in voor gebreken die na de aflevering van het product zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Global Goodies in voor eventuele ontstane schade als gevolg van deze gebreken. Wanneer de afnemer van Global Goodies geen natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is, maar bijvoorbeeld een onderneming of instelling, dan is Global Goodies nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen is gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders, winstderving en dergelijke, behoudens in het geval van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Global Goodies is – onverminderd het bepaalde in de vorige zin – in ieder geval beperkt tot de laagste van de navolgende twee bedragen:

a. het bedrag van de factuur

b. het bedrag dat onze verzekeraar in een voorkomend geval aan ons uitkeert ter zake van de desbetreffende schade

Bijdrage bezorgkosten

Onder normale omstandigheden rekenen wij binnen Nederland geen verzendkosten bij bestellingen boven de 50 euro.  

Fotografie

Al onze producten zijn uniek vanwege het ambachtelijke karkater of omdat ze van gerecycled materiaal zijn gemaakt. Hierdoor kan het zijn dat het geleverde product afwijkt van de getoonde fotografie in de webshop.

Prijzen en Betaling

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en meestal ook (zie bijdrage bezorgkosten) inclusief handeling- en verzendkosten. Je kunt betalen door het factuurbedrag over te maken op giro 5822258 t.a.v. Global Goodies te Haarlem.

Voor betalingen vanuit het buitenland aan Global Goodies:

IBAN: NL05INGB0005822258

BIC: INGBNL2A

Voor de gevolgen van type- of publicatiefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Global Goodies kan de prijzen op de website te allen tijde wijzigen.

Retourneren van artikelen

Dit artikel (Retourneren van artikelen) en het volgende (Deelbestelling retourneren) gelden alleen voor de particuliere consumentenkoper en niet voor de bedrijfsmatige koper (ondernemingen, instellingen, etc.). Bovendien geldt dit artikel en het artikel deelbestellingen retourneren alleen voor consumenten die een artikel via onze webwinkel hebben gekocht en wij dit via jouw aankoopbewijs kunnen verifiëren. Voor al je aankopen als particuliere consumentenkoper geldt een zichttermijn van zeven werkdagen, tenzij dit bij het aanbod is uitgesloten. In deze periode kan je jouw bestelling ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking terugsturen. Terugsturen geschiedt voor risico van de klant. De kosten voor het terugsturen van onze producten zijn voor jouw eigen rekening van. Wanneer je een artikel of artikelen terugstuurt naar Global Goodies omdat je van de koop afziet, en de artikelen zijn in goede orde en staat ontvangen, dan zal Global Goodies de koopsom uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst restitueren. Wij behouden ons het recht voor om in geval van door jou veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen. Bij vermissing van retourgestuurde aankopen moet je een afgiftebewijs overleggen van het postkantoor of de vervoerdienst waaraan het pakket is afgegeven. Wanneer je niet in staat bent een afgiftebewijs te overleggen is Global Goodies niet verplicht de aankoopkosten te restitueren of te voorzien in vervangende artikelen.

Alle retourzendingen dienen vooraf gemeld te worden bij Global Goodies bij voorkeur via email info@globalgoodies.nl of telefonisch 06-18755109.

Het adres voor de retourzending is:

Global Goodies

Kaapstanderstraat 5

2031 WR Haarlem

Deelbestelling retourneren

Mocht je een deel van je bestelling willen retourneren, ook dan zijn retourneerkosten voor jouw rekening. Global Goodies zal na goedkeuring van het product het bedrag van de teruggezonden product(en) crediteren. Dit zal geschieden uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling. Bezorgkosten worden dan niet gecrediteerd.

Klachten?

Global Goodies garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Deze garantie vervalt of is niet van toepassing als:

• de slijtage als normaal kan worden beschouwd;

• er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Global Goodies zijn verricht;

• de originele pakbon niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

• gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

• beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

• Bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen etcetera);

Om gebruik te maken van de garantie moet je altijd beschikken over een aankoopbewijs. Stuur dit aankoopbewijs mee als je een artikel wilt ruilen of ter reparatie wilt aanbieden. De kosten voor het terugsturen van een artikel zijn in beginsel voor jouw eigen rekening. Wanneer een klacht gegrond is dan betaald Global Goodies tevens de retourneerkosten van het product. Alle verdere indirecte kosten, veroorzaakt door het defect van het product, komen niet in aanmerking voor vergoeding.

Als je het te repareren of te vervangen artikel verzendt, moet het van een verpakking zijn voorzien waarbij transportschade niet mogelijk is.

Neem altijd voordat je iets terugstuurt contact op met Global Goodies via ad@globalgoodies.nl of 06-18755109.

Privacy

Je persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van Global Goodies, zodat wij je kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Indien je dit niet wenst, kun je dit laten weten via e-mail of via ons telefoonnummer 06-18755109. Verder gebruiken wij je persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer.

Adreswijziging

Controleer bij een vervolgbestelling en dus eerdere inschrijving of je adresgegevens nog correct zijn. Zolang Global Goodies geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt je geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Global Goodies bekende adres en blijf je aansprakelijk voor de door jouw bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Wijzigingen

Global Goodies heeft het recht wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen Global Goodies en de klant worden vastgelegd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Global Goodies is gevestigd, tenzij Global Goodies er de voorkeur aan geeft een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter. Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Global Goodies gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan:

Global Goodies

Kaapstanderstraat 5

2031 WR Haarlem

BTW 135.388.582.B01

KvK 34311352

NL05INGB0005822258